jump to navigation

Quadre clínic 30/04/2012

Posted by Julia in Rotavrus.
add a comment

La infecció per Rotavirus és molt comuna, a l’edat de 5 anys el 95% dens xiquets ja han estat infectats.  Aquesta és una malaltia que majoritàriament afecta a edats d’entre 6 i 24 mesos, a més de ser una edat en la que és molt fàcil que tinguen diarrea severa.

En adults no sol mostrar símptomes, els que si en presenten en ocasions són pares amb fills malalts, pacients immunodeprimits, i en persones grans.

La diarrea  per aquest virus sol ocórrer a la tardor i a l’hivern en zones temperades; als països tropicals l’estacionalitat és menys marcada.

El període d’incubació és de 3 dies, mostrant-se febre de 37.8ºC a 39ºC en més del 50% dels infectats, vòmits després de les ingestes, diarrea aquosa, groguenca o verdosa fètida o no.  Normalment la febre i els vòmits s’aturen al segon dia, però comesa la diarrea (que sol durar de 5 a 10 dies) amb una freqüència de 10 al dia.

Els cassos de mortalitat són deguts ala deshidratació, per el que és molt important controlar la rehidratació i mantindre els electròlits.

Aquesta simptomatologia no és suficient per la diagnosis de Rotavirus, pel que cal que siga estudiat en anàlisis de detecció directa del virus (o de l’antigen).  Durant tota la infecció sol excretar-se el virus  en grans quantitats, per això és fàcil de detectar per assajos immunològics o per electroforesis del genoma viral.

Infecció 2 23/04/2012

Posted by Julia in Rotavrus.
add a comment

La unió del virus a la cèl·lula requerix de que com a mínim una de les seus proteïnes siga sotmesa a l’acció de la tripsina en l’intestí.  Unes 8 hores després de la infecció pot vores que hi ha inclusions citoplasmàtiques les quals tenen proteïna i RNA.  La multiplicació del virus destruïx localment l’epitel·li de l’intestí, i fa que disminuïsca l’absorció de Na, glucosa i aigua, a més de pèrdua d’ions ja que les cèl·lules danyades són substituïdes per altres que no poden absorbir.  La proteïna NSP4 pot actuar estimular l’entrada de Ca2+ en els enteròcits, secretar els activadors neuronals i provocar alteracions en l’absorció de l’aigua; també s’associa la infecció a una disminució de la lactasa, fet que provoca una intolerància a la lactosa temporal (el que dure la infecció).  Aquestes conseqüències fan que l’hoste patisca canvis en fisiològics que li provoquen darrera aguda causada per la mal absorció.

A més la infecció per Rotavirus induïx la immunoglobulina G (IgG) i la A (IgA); es desenvolupen anticossos contra les VP i les NSP, però la majoria d’anticossos es centren en el reconeixement de la càpside externa.

Infecció 20/04/2012

Posted by Julia in Rotavrus.
add a comment

La infecció per Rotavirus es restringix a les cèl·lules de les puntes de les vellositats de l’intestí prim, açò fa pensat que hi ha algun tipus d’especificitat amb receptors específics d’hoste.  S’ha vist que alguns Rotavirs requerixen de la presència d’àcid sialic en la superfície de la cèl·lula per a que la infecció tinga lloc.

Després de que la unió tinga lloc el virus penetra dins la cèl·lula hoste per penetració (es dubta de si directa o indirecta).

Com ja hem dit en l’anterior publicació, la partícula viral perd les proteïnes de la capa externa i així també s’activa la transcriptasa viral.  I després de la internalització el virus el genoma viral es transcriu.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016508509003631

Replicació 15/04/2012

Posted by Julia in Rotavrus.
add a comment

Quan el virus es ingerit la càpside externa protegix la nucleocàpside interna i el nucli dels àcids de l’aparell digestiu.  Després el virió serà parcialment digerit i activat per l’escissió de la proteasa i la pèrdua de les proteïnes externes de la càpside, i també s’activa una tRNA que transcriu el mRNA de la cadena antisentit negativa.

El virus porta tots els enzims necessaris per a transcriure i expulsar el mRNA del centre viral i deixar els segments del genoma de RNA.  Una volta expulsats es traduïxen en productes gènics; una replicasa viral s’encarrega de sintetitzar cadenes antisentit per formar els segments de la doble cadena del genoma complet.

La morfogènesisi dels Rotavirus implica la gemmació de les partícules virals amb una única capa de RER.  Quan les cèl·lules es lisen s’allibera la progènie de virions.

Contagi 27/03/2012

Posted by Julia in Rotavrus.
add a comment

Majoritàriament la transmissió ve donada per via feco-oral. Pot tindre lloc de persona a persona, per ingestió d’aliments o aigua contaminats, o per contacte amb superfícies contaminades.  Això és així a causa de que el virus pot romandre estable molt de temps en el medi, i inclòs pot mantindre’s infecciós en excrements humans fins una setmana.

Com és de suposar aquestes característiques el convertixen en un agent molt infecciós; però la problemàtica no sols es queda en eixe punt, si no que a nivell hospitalari s’agreuja per la gran probabilitat d’estar en contacte amb persones infectades.

També es creu que podria donar-se el contagi via respiratòria.  Aquestes sospites es deuen a fracassos en el moment de documentar l’origen d’alguns brots, o també a que en xiquets d’uns 3 anys és molt fàcil el contagi, inclòs en condicions sanitàries molt controlades.

Virologia 24/03/2012

Posted by Julia in Rotavrus.
add a comment

Els Rotavirus pertanyen a la família dels Reoviriadae.  Es distingixen 7 tipus del A al G, però els que afecten als humans són els A, B i C, sobretot el primer.

Les propietats antigèniques venen determinades per les proteïnes, sobretot les de la capside, com la VP6 (la més emprada en el diagnòstic) i les VP7 i VP4, que estan involucrades amb la immunitat.  Dins el grup A hi ha dos subgrups (I i II) determinats per anticossos monocionals.

La VP7 definix el serotipus G i la VP4 al serotipus P. De la combinació dels genotips dels G i P poden eixir diferents soques noves; de les possibles combinacions que poden sorgir les més comuns són GIP, G2P, G3P i G4P.

-Morfologia

De 70 nm de diàmetre, té tres capes en la càpside, una interna, una externa i una centra.  La més externa és la que aporta la morfologia.

El genoma està en la part interna, i està format  de 11 fragments de dcRNA.  Cada un d’aquestes fragments codifica per una proteïna, menys el 11 que ho fa de dos.  D’aquestes protïnes 6 són estructurals (VP1 a 5) i 6 no estructurals (NSP1  5)

Primer cop d’ull històric 21/02/2012

Posted by Julia in Rotavrus.
add a comment

Anirem endinsat-nos en el mon del Rotavirus  a poc a poc, però primer en farem un poc de història.

Ja en 1943 Jacob Light i Horace Hodes demostraren experimentalment que l’agent infeccions que afectava a xiquets amb diarrea també causà diarrea en el bestiar.

Observat per primer cop en xiquets per Ruth Bishop al 1973, mentre treballava amb malalties gastrointestinals al Real Hospital Infatil de Melbourne.  Aquestes primeres observacions van ser a partir d’una biòpsia de duodè de xiquets malats, i al microscòpia electronica la microbiòloga observà com l’epiteli es trobava cobert d’un virus. Ella i el seu grup foren els primers en descriure aquest  altres virus relacionats amb la gastroenteritis.

Un any després de les primeres observacions, Thomas Henry Flewtt el batejà per la seua semblança amb una roda.

En 1981 la soca que afecta a humans va ser cultivada per primer cop en cultius de cèl·lules de ronyó de mico. I per a mijans dels 80’s ja es tenien prototips de les primeres vacunes.  Al 1998 la vacuna s’aprovà als EEUU, però fou retirada un any després per causar obstrucció intestinal en el 0,0083% dels vacunats. Es va tindre que esperar fins el 2009 a que la OMS aprovara i recomanara la vacunació de dos noves vacunes que sembla que no tenen efectes secundaris

ROTAVIRUS 14/02/2012

Posted by Julia in Rotavrus.
add a comment

I per fi! Ens posem mans a l’obra, i inaugurem definitivament el blog sobre el Rotavirus.

Per entendre un poc la seua importància primer el presentarem breument. És un dels causants de la gastroenteritis virca junt a l’adenovirus i al virus de Norwalk. El rotavirus és el més comú dels tres, i és presenta sobretot en nadons i xiquets menuts.

(imatge: bacteris fecals i rotavirus)

Font: http://www.tuotromedico.com/temas/gastroenteritis_virica.htm

http://www.diasource-diagnostics.com/en/Products/Rapid-Tests/Infectious-Diseases/Fecal-Adeno-Rotavirus-Antigens

Hola, món! 11/02/2012

Posted by Julia in Rotavrus.
add a comment

Hola!!!

Açò de moment són probes, per anar aprenent a emprar un blog. Ja vorem que sorgix d’aci!!!!!